ویو پست کانال تلگرام (1 پست) آپدیت 8 آذر

هر کا بازدید 1750 تومان میباشد

استارت کمتر از 10 دقیقه

کیفیت بین المللی

نمونه لینک صحیح : https://t.me/ars_web/2

هشدار

لینک پست گروه یا ربات ثبت نکنید !

کانال حتما عمومی باشد (اگر لینک خصوصی ارسال کنید، هیچی بازدید دریافت نمیکنید و مبلغی هم بازگشت داده نمیشود)

پس از ثبت سفارش ، ایدی کانال را تغییر ندهید تا کامل بازدید ارسال شود !